Bizi Arayın : 0 242 323 24 34

Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortaları

İşveren Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Havacılık Sigortaları

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortaları

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk sigortaları, sigorta süresi içinde meydana gelen bir olay sonucunda;

Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması,

Üçüncü kişilere ait mallarda parasal zarar meydana gelmesi nedenleriyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek zarar ve kayıp taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalıyı korur. Sigorta teminatı, sigortalının poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve yasal ilişkilerinden dolayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili mevzuatı hükümleri çerçevesindeki yasal sorumluluğunu kapsar ve poliçede yazılı bedellerle sınırlıdır.

Teminat Kapsamı Dışında Kalan Bazı Durumlar:

Kasıtlı olarak yapılan ya da bilerek neden olunan zarar ve kayıplar,

Sigortalıya bir hizmet ya da vekalet ilişkisi ile bağlı kişilerin ve sigortalının aile bireylerinin talepleri,

Deprem, sel, su basması, çığ, heyelan, patlama, yangın, duman, sis, buhar, su, çürüme ve nem alma,vb. nedenlerle oluşan zararlar,

İş durması, kar kaybı,vb. dolaylı zararlar.

Eğitim Kurumları Sorumluluk Sigortası

Anaokulu, kreş, okul ya da üniversite sahip ve işleticilerinin, işletme faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucunda, okula kayıtlı öğrencilerin zarar görmeleri nedeniyle açılabilecek tazminat taleplerine ilişkin sorumlulukları poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır.

Servis İstasyonu-Tamirhane-Benzin İstasyonu-Garaj/Otopark Sorumluluk Sigortası

Servis istasyonu, tamirhane, benzin istasyonu, garaj ve otoparklarda bulunan üçüncü kişilere ve araçlarına gelebilecek zararlarla ilgili sorumluluklar poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır.

Gerekli sürücü belgesine sahip olmaları kaydıyla, sigortalı ya da çalıştırdığı personel tarafından, işletme çevresinde 20 km.lik bir alanda yapılacak deneme sürüşleri ile liftten düşme sonucunda araçta oluşabilecek zararlar nedeniyle araç sahibi tarafından işletme sahibine yöneltilecek sorumluluklar teminata eklenebilir.

Lokanta Sorumluluk Sigortası

İşletme faaliyetlerinden dolayı lokanta sahibi ve/veya işleticisineüçüncü kişiler tarafından yöneltilebilecek yasal sorumluluklar poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır.

Otel Sorumluluk Sigortası

Pansiyon, motel, oteller ile tatil köylerinde, işletme faaliyetlerinden dolayı üçüncü kişiler tarafından işletme sahibi ve/veya işleticisine yöneltilebilecek yasal sorumluluklar poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır.

Bina Sahip ve Yöneticileri Sorumluluk Sigortası

Konut ve işyeri binaları sahip ve yöneticilerinin üçüncü kişilere verilebilecek zararlara ilişkin sorumlulukları poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır. İstenirse, binaların asansör ve otoparklarında meydaa gelecek kazalar sonucu sigortalıya düşecek sorumluluklar da teminat kapsamına eklenebilir.

Reklam Panoları Sorumluluk Sigortası

Reklam pano, levha, tabelaları ile kutularının düşmesi, elektrik kaçırması gibi nedenlerle üçüncü kişilere verilebilecek maddi ve bedeni zararlara ilişkin sorumluluklar poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır.

İşveren Sorumluluk Sigortası

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır. Ayrıca, yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarları da bu poliçe kapsamındadır.

Eğer istenirse:

İşçilerin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen kazalar,

İşçilerin, işveren tarafından görevli olarak başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen kazalar,

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları,

Meslek hastalığı,

Manevi tazminat talepleri teminat kapsamına eklenebilir.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Muhasebeci, mali müşavir, mühendis, mimar, doktor, avukat, eczacı,vb. meslek sahibi kişiler için, mesleki faaliyetleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilereverebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları yasal tazminatlara karşı koruma sağlar.

Mesleki Sorumluluk Sigortaları, oda, birlik, dernek,vb. mesleki kuruluşlara üye olan meslek grupları için yapılır.

Üçüncü kişi: Sigortalının kendisi, aile üyeleri (birinci derece yakınları) ve sigortalıya bir hizmet ya da vekalet sözleşmesi ile bağlı olan kişiler dışındaki herkes üçüncü kişi olarak tanımlanır.

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası, sigorta konusu işin yürütülmesi sırasında meydana gelen bir olay ve/veya sigortalı ürünün kullanılması sonucunda, sorumlu tutulabileceği bedensel ve/veya parasal zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı sigortalıya koruma sağlar.

İşletme ve Ürün Sorumluluğu Sigortası bir Ürün Garantisi Sigortası değildir. Ürün Garantisi Sigortası, bir mal sigortasıdır ve zarar gören ürünün tazminine yöneliktir. Oysa ürün sorumluluğu sigortası bir sorumluluk sigortasıdır; mala değil sigortalının üretmiş olduğu ürünle ilgili sorumluluğuna ilişkin güvence sağlar.

4077 sayılı 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun', kusurlu ürünlerin yol açacağı zararlara ilişkin sorumlulukları düzenlemiş bulunmaktadır. İlgili kanunun 4üncü maddesinde 'Ayıplı Mal ve Hizmetler' başlığı altında, 'ayıplı maldan ve/veya ayıplı malın neden olduğu her türlü zarardan dolayı tüketiciye karşı satıcı, bayi, acente, üretici ve ithalatçının, müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları', ayrıca 'satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesinin bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı' belirtilmektedir.

Avrupa Topluluğu'nun 1985 tarihli Ürün Sorumluluğu Direktifi uyarınca üretici, ürünündeki bir kusurun neden olduğu hasardan sorumludur. Burada, 'üretici' sözcüğü; bitmiş bir ürünün, herhangi bir hammaddenin veya bir ürünü meydana getiren parçalardan birinin üreticisi olan ve ürün üzerine adını, ticari markasını veya bir başka ayırt edici özelliğini koyarak kendisini o ürünün üreticisi olarak takdim eden herhangi bir kişi anlamında kullanılmaktadır.

Üreticinin sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, işinin seyri içinde Topluluğa, satış, kiralama, kiraya verme veya herhangi bir biçimde dağıtımını yapma amacıyla bir ürün ithal eden herhangi bir kişi, bu yönergedeki anlamıyla üretici olarak kabul edilmekte ve bir üretici gibi sorumlu tutulmaktadır.

Teminat Dışında Kalan Bazı Durumlar:

1. Üretim konusu mal ve ürünün kendisinde oluşacak zarar ve kayıplar.

2. Kusurlu ve ayıplı olarak üretildiği anlaşılan mal ve ürünün onarımı, iyileştirilmesi ve düzeltilmesi için yapılan giderler.

3. Sigortalının ürettiği mal ve ürünün yapımında, kullanılan projede, formülde, planda, tanımlama/açıklamada, reklamlarda, basılı tanım ve talimatlardaki herhangi bir yanlışlık ve/veya noksanlıktan kaynaklanan zarar ve kayıplar.

4. Üretim konusu mal ve ürünün kusurlu ve ayıplı olarak üretilmiş olması nedeniyle bu mal ve ürünün geri çekilmesinden doğan her türlü zarar ve kayıplar.

5. Sigortalının ürünü bilinen veya kuşkulanılan herhangi bir kusur veya yetersizlik nedeniyle piyasadan çekilmiş ise, söz konusu ürünlerin veya parçası bu ürünlerden oluşan herhangi bir malın hizmetten alıkonması, denetimi, onarımı, değiştirilmesi veya kaybından kaynaklanan zarar bedelleri.

6. İş durması, kar kaybı,vb. dolaylı zararlar.

7. Duman, buhar, zehirli gaz, asit, alkali, zehirli kimyasal madde, sıvı gaz, atık madde veya diğer rahatsız edici, kirletici ve bulaşıcı maddelerin yere, toprağa, atmosfere veya akar veya durgun sulara boşaltılmasından, yayılmasından, bırakılmasından veya sızmasından doğan kişi ve mal hasarları.

8. Böyle bir kirlenme veya bu aşamanın önlenmesi için yapılan harcamalar da teminat kapsamı dışındadır; bunlar için poliçe hükümlerine göre rücu hakkı doğmayacaktır. Ancak boşaltma, yayılma, bırakılma veya sızma olmaksızın meydana gelen olaylar teminat kapsamına dahildir.

Ayrıca;

İyonlayıcı radyasyonlar veya herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan oluşan radyoaktivite bulaşmaları ile,

Patlayıcı herhangi bir nükleer yapımın veya bunun nükleer kısmının radyoaktif zehirleyici, patlayıcı ve diğer tehlikeli özelliklerinin dolaylı veya dolaysız olarak neden olduğu veya ağırlaştırdığı herhangi bir malın kaybından, bozulmasından ve her türlü kayıp ve zararından doğan hasarlar da teminat kapsamı dışındadır.

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Bulunduğu binanın adresi poliçede yazılı ve sözleşme ile sürekli bakım altında tutulan asansörlerle ilgili olarak asansör sahibi ya da işleticisini koruyan bu sigorta; meydana gelebilecek kazalar nedeniyle, üçüncü kişiler tarafından istenebilecek tazminatlara ilişkin sorumlulukları poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılar.

Eğer istenirse; işverene bir hizmet sözleşmesiyle bağlı kimselere gelebilecek zararlar da İşveren Sorumluluğu ek teminatı ile kapsama eklenebilir.

Bu sigorta konut olarak kullanılan apartmanlarda daire sahipleri ya da apartman yöneticileri tarafından toplu olarak yaptırılabilir.

Üçüncü Kişi: Sigortalının kendisi, aile üyeleri (birinci derece yakınları) ve sigortalıya bir hizmet ya da vekalet sözleşmesi ile bağlı olan kişiler dışındaki herkes üçüncü kişi olarak tanımlanır.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, likit petrol gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları, doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan tüketiciye ulaştırdıkları tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını güvence altına alır.

Bu sigortayı, likit petrol gazını (LPG) depolayan, tüplere dolduran, nakleden, bayileri aracılığıyla ya da doğrudan doğruya tüketiciye satan LPG dağıtım şirketleri, yaptırmak zorunda oldukları Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası'na ek olarak yaptıracaklardır.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu, üçüncü kişilere verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı sınırlara kadar güvence altına alır.

"Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası" bulunan bir işyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verilecek zararlar, Tüpgaz Sorumluluk Sigortası limitleri dahilinde sigortacı tarafından tazmin edilir.

Ancak, kullanılmak üzere bulundurulan tüpgazın neden olduğu kaza, işyerinde bulunan yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin de zarar vermesine yol açarsa, tazminat ödemelerinde Tüpgaz Sorumluluk Sigortasına öncelik verilir; bu sigortanın limitlerinin yetersiz kalması halinde Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası, limitleri dahilinde işlemeye başlar.

Hasara yol açan kazanın çıkış nedeninin yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler olması halinde ise, öncelikle Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası işlemeye başlar.

Havacılık Sigortaları

Havacılık sigortalarında, aşağıdaki teminatların hepsi birlikte ya da ayrı ayrı güvence altına alınabilir.

1. HAVA TAŞITLARI - TEKNE (GÖVDE) SİGORTALARI

Tekne sigortası hava taşıtının işleticisi, sahibi, kiracısı veya zilyetine sahip bir kişi tarafından yaptırılabilir.

Bu sigorta hava taşıtının, yerde dururken, hareket halindeyken (taksi hali) ya da uçuş sırasındaki herhangi bir nedenle oluşan zararlarını karşılar.

2. HAVA TAŞITLARI - ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK SİGORTALARI

Bu teminat, hava taşıtının işletilmesinden ya da hava taşıtından herhangi bir cismin düşmesinden kaynaklanan ve işleticinin yasal olarak sorumlu olduğu, üçüncü kişilerin canına ya da malına gelebilecek zararları kapsar.

3. YOLCU SORUMLULUK SİGORTALARI

Bu sigorta, uçakta bulunan biletli yolcuların bir kaza sonucunda uğrayacakları ölümlü ve ölümsüz bedensel zararlarını sigortalının yasal sorumlulukları çerçevesinde karşılar.

Teminat, yolcunun uçağa binmesi, taşınması ve inmesi ile sınırlandırılmışsa da, uçak yolcularının uçak işleticisi tarafından kendi araçları ile terminalden havaalanına ve varış yerlerinde hava alanından terminale getirilip götürülme sürelerini de kapsayabilir.

4. YÜK VE POSTA SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta, uçak işleticisinin uçak ile taşınan mallar üzerindeki yasal sorumluluğunu kapsar.

5. YOLCU VE UÇUŞ EKİBİ KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTALARI

Bu sigorta teminatı, uçak yolcuları ve uçuş ekibinin bir kaza nedeniyle, ölüm-sürekli tam sakatlık-tedavi giderleri gibi bedensel zararlarını karşılar.

6. PİLOTLAR İÇİN LİSANS KAYBI

Sigorta başlangıcında lisansı ve geçerlilik belgesi olan bir pilotun, sigorta süresi içinde bedensel bir yaralanma ya da bir hastalık sonucunda geçici ya da sürekli olarak lisansını kullanamaz duruma gelmesini ya da yitirmesini belli sınırlarla karşılar.

7. HAVALİMANI İŞLETİCİSİ SORUMLULUK SİGORTALARI

Havalimanı sahip ve işleticileri, ister devlet, ister yerel veya özel idareler olsun, havalimanının işletilmesinden doğan, uçakların, uçak yolcularının ve üçüncü kişilerin bedensel ve parasal zararlarını karşılamakla yükümlüdür.

Genel Sorumluluk Sigortası türündeki bu teminat, aşağıda yazılı rizikoları da kapsamaktadır:

Sigortalı ile yanında çalışanların havalimanında görev yapmaları sırasında ve kontrol kulesinden yanlış veya şaşırtıcı talimat vermelerinden doğan zararlar,

Havalimanında teslim alınan uçaklar ile donanımına gelebilecek parasal zararlar,

Uçaklara yapılan çeşitli servislerden doğabilecek bedensel ve parasal zararlar.

Geri Dön

İŞ ORTAKLARIMIZ

Anadolu Sigorta
Axa Sigorta
HDI Sigorta
Groupama Sigorta
Ergo Sigorta
Sompo Japan Sigorta
Anadolu Hayat Emeklilik