Bizi Arayın : 0 242 323 24 34

İşyeri Sigortası

KOBİ Paket poliçesi yangından, hırsızlığa, depremden, su baskınına kadar birçok riske karşı işletmenizi sigortalıyor. Onaca yıllık emeğinizin bir anda yok olup gitmesini istemiyorsanız işletmenizi ürün kapsamı zengizleştirilmiş KOBİ Paket Poliçesi ile teminat altına laın, başa dönme korkusu yaşamıyın.

Duman

Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının, ani, beklenmedik ve kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan dumannınsigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar, sigorta poliçesinde yazan bedele kaadr karşılamaktadır.

İş Durması

Deprem hariç olmak üzere sigorta poliçesinin teminat kapsamına giren bir hasarın olışması neticesinde ödenecek tazminatın %10'u(10,000 TL'ye kadar) işletmenin bu hasar sonucu faaliyetinin durması sebebiyle kârında meydana gelebilcek kayıpları tazmin etmek için ödenir.

Alternatif İşyeri Değişikliği Masrafları:

Sigorta poliçesinin teminat kapsamına giren bir hasarın olışması neticesinde işletme oturulamaz hale gelirse ve sigorta faaliyetini sürdürebilmek için başka bir yere taşınırs, bu işyerini değiştirmek için yapacagınız masraf 12 aya kadar, toplam sigorta bedelinin %15'i ile sınırlı kalmak kaydı ile tanzim edilir.

Kar Ağırlığı

Çatıda biriken kar veya buzun kayması, düşmesi veya ağırlığı sonucu çatının çökmesi neticesinde çatıda ve sigortalı mallarda meydana gelen zararlar tanzim edilir. çatının açılması sonucu içerdeki sigortalı malların kar, dolu, yağmur vb. yağışlar sebebiyle ıslanması sonucu oluşan hasarlarda teminat altındadır.

Kira Kaybı

Deprem hariç olmak üzere sigorta poliçesinin teminat kapsamına giren bir hasarın oluşması sonucunda işletme oturulamaz hale gelirse, mal sahibinin almadığı aylara ait ya da kiracının ödediği aylara ait kiraların bedeli, aylık 2.500 Tl'ye kadar ve her halükarda kira kontratı ile sınırlı olmak kaydı ile teminata dahildir.

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri

Yangına sebebiyet vermiş olsun yada olmasın, grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri sonucu meydana gelen olaylar ve bu olayları bastırmak, etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından yapılan her türlü müdeahalenin sigortalşı mallarda doğrudan nedne olacağı madid zararlar, sigorta poliçesinde yazan bedele kadar karşılanmaktadır.

Kötü Niyetli Hareketler

Sigortalının veya yakınlarını haricindeki kişilerin kötü niyetli hareketlariyle, bu hareketleri engellemek için yetkili organlar tarafından yapılan her türlü müdahalenin sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar, sigorta poliçesinde yazan bedele kadar karşılamaktadır.

Terör

Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan medahalelerin sigortalı mallarda neden olacağı zararlar, sigorta poliçesinde yazan bedele kadar karşılanmaktadır.

 

Hırsızlık

Bu teminat, zor kullanma, işyerine zorla girme, darp vs. gibi hırsızlık olaylarının meydana gelmesi sonucunda oluşan zararları karşılar.

Enkaz kaldırma

Sigorta poliçesinin teminat kapsamına giren bir hasar neticeisnde oluşacak bina veya muhteviyatının klıntısını olay yerinden uzaklaştırmak için yapılan masrafları karşılıyan bir teminattır. Teminat limiti sigorta bedelinin %4'ü ilesınırlıdır.

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk

İşin yürütülmesi sırasında meydana gelen bir olay sonucunda, sigortalının sorumlu tutulabileceği bedensel ve parasal zararlardan kanşı teminat sağlar.

Kiracı Tarafından Yapılan Hizmetlerin Korunması

Sigortalının kiracı olması halinde, poliçede verilen teminat kapsamına giren bir hasar oluşmuşsa, digortalı işyerinde yapılacak boya, badana, cila, sabit dekerasyon masrafları, 20,000 TL'ye (veya poliçe para birimi) kadar teminat altına alır.

Geçici Adres Nakli

Poliçe kapsamında meydana gelebilcek hasarlar neticesinde, sigortalı kıymetlerin bakım/onarım ve benzeri sebeple geçisi olarak başka bir adresde bulunmaları esnasında, yine poliçede yer alan teminatlar kapsamındaki marz kalabilcekleri hasarlar 10.000 TL' ye( veya poliçe para birimi) kadar teminat altına alınır.

Deprem

Bu teminat deprem, deniz depremi ve yanardağ püskürmesinin neden olacağı bütün zararları teminat altına alır.

Yangın Mali Sorumluluğu

Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu

Kiracının yangın, infilak, duman, dahili su ve terör hasarları nedeniyle mal sahibine vereceği zararları teminat altına alır.

Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu

Mal sahibinin, kiralanan mülk nedeniyle kiracıya karşıu dağacak hukuki sorumluluğunu kapsar.

Komşuluk sorumluluğu

Sigortalının yangın, infilak, duman, dahili su ve terör hasarları nedeniyle komşularına vereceği zararlar teminat altına alınır.

Deniz Taşıtları Çarpması

Bu teminat ile motorlu veya motorsuz deniz araçlarının sigortralı mallara çarpması sonucu oluşan maddi zararlar, sigorta poliçesinde yazan bedele kadar karşılanmakdadır.

Cam ve Reklam Panosu Kırılması

Cam, ayna, reklam panosu, vitrin vb. camdan mamul kıymetlerinin kırılma sonucu uğrayacakalrı hasarı teminat altına almakdadır.

Makine Kırılması/Elektronik Cihaz

Bu teminat işletmede bulunan makinelerin/elektronik cihazların arızalanması, işçilerin yanlış kullanımı, bakımı, yer değiştirmesi vb. sebeplerle hasar görmesi sonucu oluşacak tazminat taleplerini karşılar.

Ürün Sorumluluk

Sigortalının ürettigi veya sattıgı ürün kullanılması sonucunda, sagortalının sorumlu tutulabileceği bedensel zararlar ile mal/eşya zararlarından kaynaklana bilcek tazmişnat taleplerine karşı teminat sağlar.

Ferdi Kaza

Poliçede sigortalı olarak belirtilen kişilerin ani ve beklenmedik bir kaza sonucu yaralanması, vefat etmesi, sakat kalması risklerine karşı teminat sağlar. Tedavi masraflarıda ferdi kaza teminatının %10'una kadar teminat altındadır. Ayrıca poliçede belirtilen limitlerl gündelik tazminat talebi karşılanır.

İşveren Sorumluluk

İşyerinde meydana gelebilcek iş kazalrı sonucunda işverene düşebilecek yasal sorumluluk nedeniye İşverenler Sosyal Sigortalar Kanunu'na bağlı çalışanlar ve/veya hak sahipleri tarafından gelen yasal tazminat taleplerini poliçe limitleri dahilinde karşılar.

Nakit Para, Kıymetli Evrak

İşletmenin kasasında buluna bilcek nakit para, çe, senet vs. gibi kıymetli evrakın hırsızlık riskine karşı teminat sağlar.

Taşınan Para

Sigortalının çalıştırdığı personelin, işyeri ile ilgili olarak para taşıması esnasında meydana gelebilcek kaza, gasp ve hırsızlık olayları sonucundaki maddi kayıp ve zarar karşılanır.

Emniyeti Suistimal

Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırıldığı kişilerin, sigortalya ait para ve kıymetli evrakınıveya para ile ölçüle bilen malları çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakalrı emniyet suiistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zarar, poliçede yazılı bedeli geçmemek üzere teminat altına alınmaktadır.

Çalışanlara Ait Özel Eşyalar:

Çalışanlara ait özel eşyalar, poliçede belirtilen teminatın kapsamında oluşacak risk lere karşı poliçede belirtilen limitlerle teminat altındadır.

Yeni Değer

Sigortalı bedeli, sigortalanacak kıymetin yenisinin yerine koyma bedelinden, eskime, yıpranma ve başka sebeplerden meydana gelen kıymet eksilmelerinin ile belirlenir. Yeni değer sigortalarında söz konusu eskime, yıpranma vb. sebeplerden oluşa bilcek kıymet eksilmeleri düşünmeksizin sigortalı kıymetin eksilmesi düşülmek sizin sigortalı kıymti yenisin yerine koyma bedeli esas alınır.

Taşınmaz Mala Bağlı Hukuksal Koruma Teminatı

Sigortalıya poliçede gösterilen taşınmaz malın tamamının veya bir bölümünün poliçede gösterilmek işçin kaydı ile kiralayanı, kiracısı veya aynı hak sahibi sıfatlarından biri veya hepsine bağlı olarak doğabilcek uyuşmazlıklar için 10.000 TL'ye/veya poliçe para birimi) kadar koruma sağlar.

Bina Sabit Tesisat Hırsızlık Teminatı

Binaya ait sabit kıymetler, poliçe üzerinde belirtilen limitler ile sınırlı olmak kaydıyla hırsızlık riskine karşı teminat altına alınır.

SUNDUĞU KOLAYLIKLAR

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Bu teminatla yangın, yıldırım ve infilak ile yangın ve infilak sonucu oluşacak duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta poliçesinde yazan bedele kadar karşılanmakdadır.

Sel, Su Baskını

Su baskınları, deniz kabarmlrı(gelgit ve tsunami hariç), kanalizasyon, dere, nehir, çay ve kanal taşmaları sonucu sigortalı mallarda oluşan maddi zararlar, sigorta poliçesinde yazan bedele kadar bu teminatla karşılanmakdadı.

Dahili Su

Bu teminatla binanın su tesisatının, boru, çatı, pencere, su oluğu vb. donanımın patlaması, taşması, sızması, donması, tıkanması ve kırılması sonucu sigortalı mallada oluşan maddi zararlar, sigorta poliçesinde yazan bedele kadar karşılanmakdadır. Ayrıca kapatılması unutulan musluklardan akan suyun sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar da, sigorta poliçesinde yazan bedele kadar teminat altına alınmakdadır.

Fırtına

Şiddetli rüzgarın ya da rüzgarın sürüklediği maddelerin çarpması sonucu sigortalı mallarda oluşan maddi zararlar, sigorta poliçesinde yazan bedele kadar bu teminatla karşılnamkadadır.

Kara Taşıtları Çarpması

Bu teminatla motorulu veya motorsuz araçların sigortalı mallara çarpması sonucu oluşan maddi zararlar, sigorta poliçesinde yazan bedele kadar karşılanmakdadır.

Hava Taşıtları Çarpması

Uçaklar ve diğer hava taşıtların çarpması yada düşmesi ile bunlardan parça veya cisim düşmesi sonucu oluşan maddi zararlar, sigorta poliçseinde yazan bedele kadar bu teminatla karşılanmakdadır.

 

Yer Kayması

Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsa veya civarında oluşacak yer kayması yada toprak çökmesi sonucu oluşan maddi zararlar, sigorta poliçeisnde yazan bedele kadar karşılanmakdadır. Sigortalı bina çeversinde yapılan kazılar sonucu oluşan yer kayması ve yer çökmesi de bu temiant kapsamına dahildir.

Geri Dön

İŞ ORTAKLARIMIZ

Anadolu Sigorta
Axa Sigorta
HDI Sigorta
Groupama Sigorta
Ergo Sigorta
Sompo Japan Sigorta
Anadolu Hayat Emeklilik